Tehlikeli Atık Taşıma Lisansının Alınması

Tehlikeli atık taşıma isteyen gerçek ya da tüzel kişillik öncelikle ne tip tehlikeli atıkları taşımak istediğine karar vermelidir. Araçların lisanslandırılma mantığı değişmemekle beraber, araçlarda olması istenen özellikler, taşınacak atığın türüne göre farklılık arz etmektedir. Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇŞİM) tarafından verilmektedir.

 

Tehlikeli Atık Taşıması Lisansı alacak olan firma ya da şahışların öncelikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilmiş Karayolu Taşıma Yetki Belgesi'ne sahip olması gerekmektedir. Eğer lisans almak isteyen kuruluş, kendi atıklarını geri kazanım/bertaraf firmalarına götürmek istiyorsa K2, başka firmaların atıklarını alarak geri kazanım/bertaraf firmalarına götürmek suretiyle ticari kazanç sağlanmak istiyorsa K1 belgesini alması uygun olacaktır. Yetki belgesinin alınmasının ardından aracı kullanacak olan sürücü için ADR (SRC5) sertifikası alınmalıdır. (Bazı ÇŞİM'ler her araç için 2 şöföre ADR belgesi alınmasını istemektedir.) ADR sertifikasından bir sonraki adım TSE Araç Proje Müdürlükleri'ne başvurulmasıdır. TSE Araç Proje Müdürlükleri, alınmak istenen tehlikeli atık taşıma lisansına göre, başvurusu yapılmış araçları, farklı kriterlere göre değerlendirmektedirler. Aşağıda alınmak istenen lisanslara göre TSE'nin aradığı evrak ve donanımları gösteren inceleme formları yeralmaktadır.

 

Atık Yağ Taşıma Aracı İnceleme Raporu

Atık Pil / Akümülatör Taşıma Aracı İnceleme Raporu

Bitkisel Atık Yağ Taşıma Aracı İnceleme Raporu

Tıbbi Atık Taşıma Aracı İnceleme Raporu

Tehlikeli Atık Taşıma Aracı İnceleme Raporu

 

TSE ile ilgili süreç tamamlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine aşağıda belirtilen evraklar ile başvuru yapılmalıdır. Lisanslandırma firmaya ve her araca ayrı ayrı yapılmaktadır. Yani firma lisans altında her aracın plakası yeralmaktadır.

a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;

1) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,
2) Aracın tipi,
3) Plaka numarası ve şasi numarası,
4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,
5) Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 7 sine göre Kodları,
6) Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,
7) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,
8) Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
9) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
10) Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi. 

b) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;

1) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,
2) Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,
3) Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,
4) Lisans alacak araçların plakaları,
5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası,
6) Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,
7) Sigorta (Oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.Atık Yönetimi Genel Esasların Yön. Madde 12.)

8) Ulaştırmanın yetki belgesi,

 

İlgili belgelerin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne teslim edilmesinden sonra yapılacak denetim sonucunda gereklilikleri tamamlamış olan firmalara Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı verilir. Bu işlemler tamamlanması ile ilgili ortalama süreler aşağıda verilmiştir.

 

Yetki Belgesi Alınması - 1 Ay

ADR Sertifakası Alınması - 2 Hafta (Not: Eğer SRC5 sınavına girilmesi şartı aranıyor ise 1 - 1,5 Ay)

TSE Belgelendirilmesi - 2 - 4 Hafta

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Belgelendirilme - 3 Hafta

 

 

 

 

Tehlikeli Atık Taşıma Lisansının Alınması

Mobil Tehlikeli Atık Taşıma Sistemi (MoTAT)

Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Bertaraf Lisansının Alınması

Ara Depolama Tesisleri

Geri Dönüşüm İşlemleri

Bertaraf Tesisleri

Tehlikeli Atık Nedir ?

Tehlikeli Atık Üreticisinin Sorumlulukları

Mevzuat ve Kaynaklar

Atık Yağlar

Çeşitli Sektörel Atıklar

Tıbbi Atıklar

Radyoaktif Atıklar