Tıbbi Atıklar

  • Paylaş :

Sağlık hizmetlerinin, sağlık problemlerini azaltma ve insan sağlığına yönelik potansiyel riskleri yok etme amaçlarını gerçekleştirmek için tehlikeli atıklar yaratması kaçınılmazdır. Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında üretilen atıklar diğer atıklardan daha fazla oranda yaralanma riski ve daha yüksek enfeksiyon riski taşırlar. Atık nerede üretilirse üretilsin, atıklara muamele etmek için güvenli ve güvenilir yöntemler gereklidir. Tıbbi atıkların yetersiz ve uygunsuz muamelesi, ciddi halk sağlığı sonuçları yaratabilir ve çevre üzerine olumsuz etkiler yapabilir. Bu yüzden güvenli tıbbi atık yönetimi, çevre sağlığını korumanın önemli bir bileşenidir.  Hem kısa dönem, hem de uzun dönemde, etkili tıbbi atık yönetim programlarını uygulayabilmek için multisektörel işbirliği ve her düzeyde etkileşim gerekir. Politikalar global olarak düzenlenmeli ve yönetim uygulamaları yerel olarak yerine getirilmelidir. Ulusal politika ve yasal çatı kurulması, personelin eğitimi ve halkın duyarlılığının artması tıbbi atık yönetiminin temel unsurlarıdır.

TIBBİ ATIK TANIMI 
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tıbbi atık, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfeksiyöz atık, patolojik atık ve kesicidelici atıkları ifade etmektedir. Daha geniş bir tanımlamayla “tıbbi atık” tanımı,

- Mikrobiyolojik laboratuvar atıklarını, 
- Kan, kan ürünleri ve bunlarla bulaşmış nesneleri, 
- Kullanılmış ameliyat giysilerini (kumaş, önlük ve eldiven ve benzeri), 
- Diyaliz atıklarını (ekipmanlar), 
- Karantina atıklarını, 
- Bakteri ve virüs içeren hava filtrelerini, 
- Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneleri, 
- Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar ve benzeri atıkları (insani patolojik atıklar), 
- Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşlerini, 
- Enjektör iğnelerini, 
- İğne içeren diğer kesicileri, 
- Bistürileri, 
- Lam-lameli, 
- Kırılmış diğer cam ve benzeri nesneleri 
kapsamaktadır.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tıbbi atıkların güvenli yönetimi amacıyla yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Tarih:22.07.2005, RG:25883)’nde sağlık kuruluşlarından kaynaklanan  T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü atıklar dört ana başlık altında toplanmıştır. Bu sınıflandırma aşağıda verilmektedir: 

I-EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR 
-Genel Atıklar 
-Ambalaj Atıkları 

II-TIBBİ ATIKLAR 
-Enfeksiyöz Atıklar 
-Patolojik Atıklar 
-Kesici-Delici Atıklar 

III-TEHLİKELİ ATIKLAR 

IV-RADYOAKTİF ATIKLAR