Tehlikeli Atıkların Tesis İçinde Geçici Depolanması

  • Paylaş :

Geçici Depolama; Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan yada tesiste tekrar kullanmadan önce, atık üreticisi tarafından 

tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir şekilde depolanması olarak tanımlanmaktadır.

Tehlikeli Atık üreticisi ; Tehlikeli atıkları, fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla sorumludur.

Ambalajlar üzerine konulması gereken tehlikeli atık etiket örneği için Tıklayınız...

 

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni

Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişi görevlendirilmeli ve bu kişinin, adı ve telefonu valiliğe bildirilmeli.

 

Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı (Sahası) Özellikleri:

•Üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak nitelikte olması,
•Atıkların hepsinin etiketli olması,
•Her bir atığın depoya giriş tarihinin, miktarının ve atık kodunun belirtilmiş olması,
•Geçici depolama alanından sorumlu personelin belirlenmiş olması,
•Zeminin geçirimsiz olması,
•Sızma veya dökülmelere karşın absorban maddelerin bulundurulması,
•Sızma ve dökülme durumunda atıkları toplayacak bir drenaj kanalının ve toplama havuzlarının bulunması,
•Yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirlerinin alınmış olması,
•Dışarıdan içeriye izinsiz olarak girişe izin vermeyecek yapıda olması,
•Alanın girişinde tehlike ve riskleri belirten uyarı levhalarının bulunması,
•Birbiri ile etkileşime girebilecek atıkların farklı bölmelerde muhafaza edilmesi

gerekmektedir.

 

 

Bazı Geçici Depolama Alanı Örnekleri :