Kullanıcı Sözleşmesi (Hizmet verenler için)

 • Paylaş :

Aşağıda belirtilen, şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin, tehlikeliatik.com Web Sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen tehlikeliatik.com sitesini kullanmayınız. Tehlikeliatik.com, Çevresel Bilişim Teknolojileri ve İş Güvenliği Gökhan CURA(Bundan sonra ÇEVRESEL BİLİŞİM olarak anılacaktır)'ya ait web yazılımıdır. Çevresel Bilişim, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için dilediği zaman bu Sözleşme’nin içeriğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

MADDE 1 – TARAFLAR:
a) Çevresel Bilişim Teknolojileri ve İş Güvenliği Gökhan CURA
b) Kullanıcı

MADDE 2 – TANIMLAMALAR:
İşbu sözleşme metni içerisinde;
a) “Çevresel BilişimÇevresel Bilişim Teknolojileri ve İş Güvenliği Gökhan CURA firmasını,
b) “Web Sitesi” tehlikeliatik.com internet sitesini,
c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan üye ya da üye olmayan kişileri,
d “Üye” Web Sitesi’nde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı’yı,
e) “Atık Üreticisi” Web Sitesi üzerinden Talep gönderen Kullanıcı’yı,
f) “Hizmet Veren” Web Sitesi üzerinden Taşıma ve/veya Geri Kazanım/Bertaraf teklifi oluşturan ve/veya bir Atık Üreticisi tarafından gönderilen talebe cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli gerçek ya da tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, “Hizmet Veren” terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),
g) “Talep” Atık Üreticisi tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde, Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini ( atık taşıma, geri kazanım, açık arttırma, bertaraf vb. işlerini kapsamaktadır.),
h) Teklif” Bir Hizmet Veren'in, Atık Üreticisi'nin gönderdiği Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
ı) Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren tarafından Teklif verilen, ve bu Teklifin Atık Üreticisi tarafından kabul edildiği bir Talebi,
i) Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
j) “Profil” Üyelerin kendileri ve firmaları ile ilgili bilgileri içeren, web sitesinde yayınlanan, sistem kayıtlarını,
k) “Lisans” Hizmet Verenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da bu bakanlığa bağlı birimlerden almaya hak kazandıkları ‘ Atık Taşıma Lisansı’, ‘ Atık Geri Kazanım Lisansı’, ‘ Atık Bertaraf Lisansı’, ‘E-İzin’ ve ‘Geçici Faaliyet Belgesi’’ni,
l) “Lisans Kodu” Hizmet verenlerin Lisans’larında yer alan ve taşıyabilecekleri / işleme tabii tutabilecekleri atıkların kodlarını,

m) "Atık Kodu" Atık Yönetimi Genel Esasları Ek4 ' teki atık kodlarını ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden bir Talebi göndermekle ya da bir Üyelik oluşturmakla, Web Sitesi’ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. Çevresel Bilişim işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Çevresel Bilişim, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

ÇEVRESEL BİLİŞİM’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Çevresel Bilişim, Hizmet Veren ve Atık Üreticisi’ne ilişkin hizmet, ürün, teklif, talep ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, aşağıda belirtilmiş olan nedenlerden dolayı uğrayabileceği zararlar nedeniyle Çevresel Bilişim’den tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder:

 1. Web Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğranabilecek zararlar,
 2. Web Sitesi, tarafları bir araya getiren bir yapıdır, bu nedenle genel olarak taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklardan, tarafların birbirileri ile yaptıkları işlerin sonucu olarak oluşabilecek zarar, ticari kayıp ve hasarlar,
 3. Taleplerin asılsız çıkması nedeniyle karşılaşılabilecek zararlar,
 4. Atık Üreticisi ve Hizmet Veren arasındaki Anlaşmaya Varılmış İş’in ödemesinin yapılmaması ya da geciktirilmesi durumunda karşılaşılabilecek zararlar,
 5. Web sitesine diğer kullanıcılar tarafından girilmiş olan yanlış, yalan, yanıltıcı bilgiler sonucu karşılaşılabilecek zararlar,
 6. Web sitesinde bulunan makale, kılavuz, kaynak, yayın, bilgi vb. içeriklerin hatalı, yanlış ve yasalara uygun olmaması ya da güncel olmaması sonucu karşılaşılabilecek zararlar.
 7. Kullanıcının, kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devretmesi sonucu ortaya çıkan zararlar,
 8. Web Sitesinde, Hizmet Verenlere ait, Lisans Kodları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veri tabanından çekilmektedir. Ancak, Hizmet Veren’ler, sistemde kayıtlı olan ya da kendilerinin girdikleri/güncelledikleri Lisanslar ve Lisans Kodlarını kontrol etmekle sorumludur. Lisans kodlarının hatalı, eksik, yanlış ya da fazla olmasından kaynaklanan ve Atık Üreticisi, Hizmet Veren, Kullanıcı ya da Üyelerin uğrayabileceği maddi manevi her türlü zararlar,
 9. Hizmet Veren’in Üyelikten men edilmesi sonucu uğrayacağı zararlar,
 10. Hizmet Veren’in yanlış, hatalı Teklif oluşturması sonucu uğrayacağı zararlar,
 11. Kullanıcıların Web Sitesine girdikleri, iletişim, lokasyon, lisans kodu, vb verilerin kamuya açılması sonucu karşılaşılan zararlar,
 12. Anlaşmaya Varılmış İş’in ifa edilmemesi sonucu uğranacak zararlar,
 13. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Çevresel Bilişim, web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin zararlar.
 14. Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan veri kaybından dolayı oluşan zararlar,
 15. Çevresel Bilişim, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan kaynaklanan zararlar,
 16. Çevresel Bilişim, Kullanıcıların, Web Sitesi’ni kullanımı ile ilgili davranışları sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararlar,
 17. Atık üreticileri tarafından yapılmış olan yorum ve değerlendirmelerden kaynaklanan zararlar,
 18. Hizmet veren adına atanmış yönetici ya da kullanıcıların, hizmet veren adına yaptığı işlemler, verdikleri teklifler, yorumlar ve atık üreticisi ile yaptığı tüm karşılıklı görüşmelerden kaynaklanan zararlar

Hizmet Verenler, Web Sitesi üzerinden tüm Talep ve Atık Üretici’lerinin bilgilerine ulaşabilmek için ücreti karşılığında üye olurlar. Üyelik Ücretleri Hizmet Verenlere teklif ile bildirilir ya da Web Sitesi üzerinde yayınlanır. Bu tutarlarda yapılacak değişiklikler, zam ve indirimler Üyelere sistemde kayıtlı e-posta adresleri yoluyla bildirilir ve sözleşme süresi sona erdiğinde yeni sözleşmede geçerli hale gelir.

Hizmet Veren adına, Web Sitesindeki Profil bilgilerini düzenlemek ve Taleplere Teklif oluşturmak için 1’i Yönetici olan, en çok 6 kullanıcı atanabilir. Bu kullanıcılardan Yönetici, Hizmet Veren firmanın İmza Sirkülerinde adı geçen kişinin, Kullanıcı Yetki Belgesi ile Web Sitesini kullanmaya yetkili kıldığı kişidir. Diğer 5 kullanıcı, Yönetici tarafından atanır.

Hizmet Veren firmaların üyelikleri şu belgeler sisteme yüklenmeden aktif hale getirilmez: İzin / Lisans Belgesi, İmza Sirküleri, Kullanıcı Yetki Belgesi.

Hizmet Veren üyelik ödemesini yapmadığında ya da geciktirdiğinde, Çevresel Bilişim, Hizmet Veren’ in üyeliğini sonlandırır veya kullanıma kapatır. Ödeme yapıldığında hesap tekrar açılır.

Çevresel Bilişim’in Kullanıcı’ yı Üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile Çevresel Bilişim Üye’yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcı’nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir. Çevresel Bilişim Üye’nin Üyelikten çıkarılması durumunda, eğer üyenin üyelik bedelinden dolayı ödenmiş bedeli varsa, bu bedelin kullanılmayan tutara denk gelen miktarını 6 ay içinde geri ödemeyi taahhüt eder. Kullanılmayan bedelin hesaplanmasında Kullanıcının üyelikten çıkarıldığı tarih ile üyelik bitiş tarihi arasındaki süre baz alınır.

Kullanıcının başka kullanıcılar ya da işletmeler hakkında hakaret ve ahlak ve etiğe aykırı söylem ve davranışlarda bulunması sonucu Çevresel Bilişim, ilgili kullanıcıyı sistemden geçici ya da kalıcı olarak men etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda üyenin ödemiş olduğu üyelik ücreti iadesi yapılmaz, üye bu durumu peşinen kabul etmiştir.

Hizmet Verenin, arama sonucu oluşan listelerde gösterilme sırası/üstünlüğü Çevresel Bilişim tarafından düzenlenebilir. Hizmet Verenler üye olur iken bu maddeyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

Garanti veya Onay Verilmemesi

Çevresel Bilişim, herhangi bir Hizmet Veren' in hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Hizmet Veren ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Atık Üreticisi'nin inisiyatifindedir. Çevresel Bilişim, Hizmet Veren’ in çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Aynı şekilde Atık Üreticisi’nin gerçekliğinden, dürüstlüğünden sorumlu tutulamaz.

HİZMET VEREN'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Veren satın aldığı üyelik süresi boyunca Web Sitesinin fonksiyonlarını(talepleri listeleme, haritadan organizasyon yapma, atık üreticisi firmaların bilgilerine erişim,teklif verme vb.) kullanma hakkına sahiptir.

Profil Oluşturma

Kullanıcı, Profil oluşturarak Hizmet Veren olabilir. Profil eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Hizmet Veren, Profil ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa ve niteliklere sahip olmalıdır. Profil oluşturabilmek ve Hizmet Veren olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca Hizmet Veren Web Sitesi tarafından istenen İzin / Lisans Belgesi, İmza Sirküleri ve Kullanıcı Yetki Belgesini sisteme yüklemek zorundadır. Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu, Hizmet Veren kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren’ e aittir.

Teklif

Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Talep için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Talepte belirtilen hizmeti, Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif edebilecektir. Kazanan Teklif, Atık Üreticisi tarafından kabul edilen Teklif’tir. Teklif sunumu, Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Atık Üreticisi ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir.

Hizmete ilişkin her türlü değişiklik veya tadilat Atık Üreticisi ile birlikte ve Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Atık Üreticisine verilen hatalı, eksik, yanlış teklifler sonucu Atık Üreticisinin uğrayacağı zararların muhatabı Hizmet Verendir.

Hizmet Veren Atık Üreticisini yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Veren Çevresel Bilişim’e isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, web sitesi, iş tanımı, değerlendirmeler, yorumlar ve incelemeler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Atık Üreticisi ve Atık Üreticisinin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Hizmet Veren'in Teklifi bir Atık Üreticisi tarafından seçilmeden önce bu bilgilerin  tamamı Teklifi kabul eden Atık Üreticisi ve bu Atık Üreticisinin belirlediği kişiler ile paylaşılacaktır. Çevresel Bilişim'in Hizmet Veren'in bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple Çevresel Bilişim’in gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

Hizmet Sorumluluğu

Teklif verilerek üzerinde anlaşılan bir hizmetin tüm sorumluluğu Hizmet Verendedir ve  Atık Üreticisi için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder.

Hizmet Veren, kendisinden başkası adına Teklif veremez. Alınan Teklifi veya Talebi üçüncü bir şahısa devretmek veya devretmeye niyet etmek, bu şekilde aracılık yapmak ve komisyon ücreti almak veya almaya niyet etmek bu Sözleşme’nın ihlali sayılır ve bu şekilde hareket ettiği belirlenen tüzel veya gerçek kişiler  ya da hizmet verenler derhal üyelikten men edilir.

Hizmet Veren ile İlişki

Web Sitesi sadece Hizmet Veren ve Atık Üreticisi’ni bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur.

Çevresel Bilişim ile Hizmet Veren arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya  acentelik vb. ilişkisi bulunmamaktadır.

Taahhüt Verilmemesi

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) Çevresel Bilişim Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

(b) Web Sitesi ve içeriği, “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu sürece” koşulları çerçevesinde verilmektedir. Çevresel Bilişim, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Telif Hakkı Politikası

Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Çevresel Bilişim, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Çevresel Bilişim’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Çevresel Bilişim’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Çevresel Bilişim’e aittir. Çevresel Bilişim, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçeriğe Güvenme

Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik’ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. Çevresel Bilişim (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesi Çevresel Bilişim kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Çevresel Bilişim, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Çevresel Bilişim, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Web Sitesi’nde Değişiklikler

Çevresel Bilişim, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi

Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Çevresel Bilişim dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

MADDE 5 – MALİ HÜKÜMLER:

Çevresel Bilişim Hizmet ve Ürünlerinin Fiyatları

Hizmet Veren, Web Sitesinin fonksiyonlarından faydalanabilmek için, Çevresel Bilişim tarafından belirlenen periyodik üyelik bedelini ödeyecektir. Bu fiyatlar hizmet verenlere Fiyat teklifi ile ya da Web Sitesindeki Üyelik Bedelleri bölümünde duyurulur. Çevresel Bilişim fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Fiyatlardaki değişiklikler sözleşme süresi bitiminden sonra sözleşme yenilenmesiyle geçerli olur.

Bunun yanı sıra Hizmet Veren Web Sitesi üzerinde, Reklam Sözleşmesi kapsamında, ücreti karşılığında reklam verebilir, arama listelerinde ön sıralarda yer alabilir.

Kullanıcının başka kullanıcılar ya da işletmeler hakkında hakaret ve ahlak ve etiğe aykırı söylem ve davranışlarda bulunması sonucu Çevresel Bilişim, ilgili kullanıcıyı sistemden geçici ya da kalıcı olarak men etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda üyenin ödemiş olduğu üyelik ücreti iadesi yapılmaz. Çevresel Bilişim’e yapılan ödemelerin iadesi yoktur. Ancak, Üyelikten Çevresel Bilişim tarafından, sebep gösterilmeden, men edilen üyelerin kullanmadıkları zamana denk gelen üyelik bedeli karşılıklarını, Çevresel Bilişim kendi inisiyatifiyle Hizmet Veren’ ne iade edebilir. Bu konuda tüm inisiyatif Çevresel Bilişim’in olup ve Hizmet Veren iadenin talep edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üyelik Bedeli İadesinde Usul

Kural olarak üyelik bedeli iadesi yoktur. Ancak Çevresel Bilişim’in inisiyatifi ile üyelik bedeli iadesi yapılabilir. Bu durumda yukarıda belirlenen şekilde tahakkuk edecek Web Sitesi kullanımı hizmet bedeline ilişkin fatura Çevresel Bilişim tarafından kesilecektir. Çevresel Bilişim’in inisiyatifi ile üyelik bedeli iadesi yapılacak olursa Hizmet Veren’ in tacir olması durumunda iade faturası kesilmesini takiben, tacir değil ise gider pusulası düzenlenmesini takiben iadesi yapılabilecektir. Komisyonun iade zamanı ve şekli tamamen Çevresel Bilişim’in inisiyatifindedir.

Hizmet Veren’in ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Çevresel Bilişim’in Sözleşme’yi derhal feshedip hizmeti durdurma hak ve yetkisi vardır.

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Bakırköy Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Çevresel Bilişim’in ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 7– SÖZLEŞMENİN FESHİ:

Bu Sözleşme, Çevresel Bilişim tarafından herhangi zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Hizmet Veren tarafından Çevresel Bilişim’e yazılı bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Hizmet Veren' in hesabı 3 gün içinde kapatılacaktır.

Çevresel Bilişim, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve/veya bu Sözleşme’yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

Bu halde Hizmet Veren herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

MADDE 8 – TEBLİGAT ADRESİ:

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Çevresel Bilişim tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve Çevresel Bilişim tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:

Taraflardan her biri, toplam 10  (on) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

Son güncelleme tarihi: 10.05.2014