Kullanıcı Sözleşmesi (Atık üreticileri için)

 • Paylaş :

Aşağıda belirtilen, şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin, tehlikeliatik.com Web Sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen tehlikeliatik.com sitesini kullanmayınız. Tehlikeliatik.com, Çevresel Bilişim Teknolojileri ve İş Güvenliği Gökhan CURA(Bundan sonra ÇEVRESEL BİLİŞİM olarak anılacaktır)'ya ait web yazılımıdır. Çevresel Bilişim, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için dilediği zaman bu Sözleşme’nin içeriğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

MADDE 1 – TARAFLAR:
a) Çevresel Bilişim Teknolojileri ve İş Güvenliği Gökhan CURA
b) Kullanıcı

MADDE 2 – TANIMLAMALAR:
İşbu sözleşme metni içerisinde;
a) “Çevresel BilişimÇevresel Bilişim Teknolojileri ve İş Güvenliği Gökhan CURA firmasını,
b) “Web Sitesi” tehlikeliatik.com internet sitesini,
c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan üye ya da üye olmayan kişileri,
d “Üye” Web Sitesi’nde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı’yı,
e) “Atık Üreticisi” Web Sitesi üzerinden Talep gönderen Kullanıcı’yı,
f) “Hizmet Veren” Web Sitesi üzerinden Taşıma ve/veya Geri Kazanım/Bertaraf teklifi oluşturan ve/veya bir Atık Üreticisi tarafından gönderilen talebe cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli gerçek ya da tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, “Hizmet Veren” terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),
g) “Talep” Atık Üreticisi tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde, Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini ( atık taşıma, geri kazanım, açık arttırma, bertaraf vb. işlerini kapsamaktadır.),
h) Teklif” Bir Hizmet Veren'in, Atık Üreticisi'nin gönderdiği Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
ı) Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren tarafından Teklif verilen, ve bu Teklifin Atık Üreticisi tarafından kabul edildiği bir Talebi,
i) Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
j) “Profil” Üyelerin kendileri ve firmaları ile ilgili bilgileri içeren, web sitesinde yayınlanan, sistem kayıtlarını,
k) “Lisans” Hizmet Verenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da bu bakanlığa bağlı birimlerden almaya hak kazandıkları ‘ Atık Taşıma Lisansı’, ‘ Atık Geri Kazanım Lisansı’, ‘ Atık Bertaraf Lisansı’, ‘E-İzin’ ve ‘Geçici Faaliyet Belgesi’’ni,
l) “Lisans Kodu” Hizmet verenlerin Lisans’larında yer alan ve taşıyabilecekleri / işleme tabii tutabilecekleri atıkların kodlarını,

m) "Atık Kodu" Atık Yönetimi Genel Esasları Ek4 ' teki atık kodlarını ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden bir Talebi göndermekle ya da bir Üyelik oluşturmakla, Web Sitesi’ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. Çevresel Bilişim işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Çevresel Bilişim, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

ÇEVRESEL BİLİŞİM’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Çevresel Bilişim, Hizmet Veren ve Atık Üreticisi’ne ilişkin hizmet, ürün, teklif, talep ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı;

 1. Web Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğranabilecek zararlar,
 2. Web Sitesi, tarafları bir araya getiren bir yapıdır, bu nedenle genel olarak taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklardan, tarafların birbirileri ile yaptıkları işlerin sonucu olarak oluşabilecek zarar, ticari kayıp ve hasarlar,
 3. Taleplerin asılsız çıkması nedeniyle karşılaşılabilecek zararlar,
 4. Atık Üreticisi ve Hizmet Veren arasındaki Anlaşmaya Varılmış İş’in ödemesinin yapılmaması ya da geciktirilmesi durumunda karşılaşılabilecek zararlar,
 5. Web sitesine diğer kullanıcılar tarafından girilmiş olan yanlış, yalan, yanıltıcı bilgiler sonucu karşılaşılabilecek zararlar,
 6. Web sitesinde bulunan makale, kılavuz, kaynak, yayın, bilgi vb. içeriklerin hatalı, yanlış ve yasalara uygun olmaması ya da güncel olmaması sonucu karşılaşılabilecek zararlar.
 7. Kullanıcının, kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devretmesi sonucu ortaya çıkan zararlar,
 8. Web Sitesinde, Hizmet Verenlere ait, Lisans Kodları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veri tabanından çekilmektedir. Ancak, Hizmet Veren’ler, sistemde kayıtlı olan ya da kendilerinin girdikleri/güncelledikleri Lisanslar ve Lisans Kodlarını kontrol etmekle sorumludur. Lisans kodlarının hatalı, eksik, yanlış ya da fazla olmasından kaynaklanan ve Atık Üreticisi, Hizmet Veren, Kullanıcı ya da Üyelerin uğrayabileceği maddi manevi her türlü zararlar,
 9. Hizmet Veren’in Üyelikten men edilmesi sonucu uğrayacağı zararlar,
 10. Hizmet Veren’in yanlış, hatalı Teklif oluşturması sonucu uğrayacağı zararlar,
 11. Kullanıcıların Web Sitesine girdikleri, iletişim, lokasyon, lisans kodu, vb verilerin kamuya açılması sonucu karşılaşılan zararlar,
 12. Anlaşmaya Varılmış İş’in ifa edilmemesi sonucu uğranacak zararlar,
 13. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Çevresel Bilişim, web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin zararlar.
 14. Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan veri kaybından dolayı oluşan zararlar,
 15. Çevresel Bilişim, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan kaynaklanan zararlar,
 16. Çevresel Bilişim, Kullanıcıların, Web Sitesi’ni kullanımı ile ilgili davranışları sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararlar,
 17. Atık üreticileri tarafından yapılmış olan yorum ve değerlendirmelerden kaynaklanan zararlar,
 18. Hizmet veren adına atanmış yönetici ya da kullanıcıların, hizmet veren adına yaptığı işlemler, verdikleri teklifler, yorumlar ve atık üreticisi ile yaptığı tüm karşılıklı görüşmelerden kaynaklanan zararlar
 19. Veritabanı kullanılarak ya da Web Sitesi uzmanlarınca belirlenen atık kodunun, laboratuar analizleri ve/veya analitik testlere dayanılarak yapılmamasından ve sadece tahmine dayalı olmasından dolayı, kesinlik arz etmesi beklenemez. Bu nedenle, yanlış kod belirlenmesi sonucunda atık üreticisinin karşılaşabileceği zararlar

 

nedeniyle Çevresel Bilişim’den tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Hizmet Verenler, Web Sitesi üzerinden tüm Talep ve Atık Üretici’lerinin bilgilerine ulaşabilmek için ücreti karşılığında üye olurlar. Üyelik Ücretleri Hizmet Verenlere teklif ile bildirilir ya da Web Sitesi üzerinde yayınlanır. Bu tutarlarda yapılacak değişiklikler, zam ve indirimler üyelere, sistemde kayıtlı e-posta adresleri yoluyla bildirilir ve sözleşme süresi sona erdiğinde yeni sözleşmede geçerli hale gelir.

Atık Üreticilerinden Web Sitesine üye olurken şu bilgiler istenir; çalıştıkları firma adına kayıtlı web sitesine ait bir e-posta hesabı ya da çalıştıkları firmanın vergi dairesi ve vergi numarası. Bu bilgiler ışığında firmanın gerçekten var olup olmadığı kontrol edilir.  Atık Üreticileri adına, Web Sitesindeki Profil bilgilerini düzenlemek ve Talep oluşturmak için 1’i Yönetici olan, en çok 6 kullanıcı atanabilir. Bu kullanıcılardan Yönetici, Atık Üreticisi firma adına ilk kayıt olan kişidir. Kullanıcı, Yöneticinin, Web Sitesinin Ayarlarını kullanarak, Web Sitesini kullanmaya yetkili kıldığı kişidir. Diğer 5 kullanıcı, Yönetici tarafından atanır.

Atık Üreticilerinin sisteme üye olmaları tamamen ücretsizdir.

Çevresel Bilişim’in Kullanıcı’ yı Üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile Çevresel Bilişim Üye’yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcı’nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

Kullanıcının başka kullanıcılar ya da işletmeler hakkında hakaret ve ahlak ve etiğe aykırı söylem ve davranışlarda bulunması sonucu Çevresel Bilişim, ilgili kullanıcıyı sistemden geçici ya da kalıcı olarak men etme hakkını saklı tutar.

Garanti veya Onay Verilmemesi

Çevresel Bilişim, herhangi bir Hizmet Veren' in hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Hizmet Veren ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Atık Üreticisi'nin inisiyatifindedir. Çevresel Bilişim, Hizmet Veren’ in çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Aynı şekilde Atık Üreticisi’nin gerçekliğinden, dürüstlüğünden sorumlu tutulamaz.

Çevresel Bilişim, Talep ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Atık Üreticisinin bölgesinde, Atık Üreticisinin işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Atık Üreticileri, Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Hizmet Veren’ lerin Lisanslarının geçerliğini ve Lisans Kodlarının doğruluğunu, Hizmet verenlerin firma bilgilerinin gerçekliğini, Atık Üreticisine ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Atık Üreticisinin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

 

ATIK ÜRETİCİSİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Atık Üreticisi üyelik süresi boyunca Web Sitesinin fonksiyonlarını (talep oluşturma, bertaraf/geri kazanım tesislerinin profillerini inceleme, atık koduna ve faaliyet türüne göre tesis arama, veritabanı ile atık kodu belirleme vb.) kullanma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Profil oluşturarak Üye olabilir. Profil eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Atık Üreticisinin profilinde girdiği bilgilerin %100 doğru olduğu kabul edilmektedir. Üye olabilmek, Profil oluşturabilmek ve Atık Üreticisi Üye olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak ve atık üreticisinin resmi web sitesine ait bir e-posta adresi ile üyelik kaydı yaptırmış olmak ya da kontrol edilmek üzere vergi dairesi ve vergi numarası bilgilerini sisteme girmek gerekmektedir. Atık Üreticisi tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu, Atık Üreticisi kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Atık Üreticisi’ne aittir.

Atık Üreticisi Firmalar için Firma Yetkilisi / ilgilisinin gerçekliği ya da bahsi geçen firma adına işlem yapma yetkisi olup olmadığı hakkında herhangi bir kontrol yapılamamaktadır. Bu nedenle firmalar adına açılan sahte hesaplar ve bu hesaplar yüzünden uğranabilecek zararlardan Çevresel Bilişim sorumlu tutulamaz. Yetkisiz kişilerce açılmış olan Atık Üreticisi Hesapları, Atık Üreticisinin İmza Sirkülerinde yer alan kişinin yazılı başvurusu ile sonlandırılır.

Web Sitesi, Atık Üreticisi’nin profilini, kendi denetiminden geçtikten sonra yayınlanmasını ve talepler yaratarak teklif toplamalarını sağlar.

Atık Üreticisi, Çevresel Bilişim’e isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, web sitesi, iş tanımı, değerlendirmeler ve incelemeler, talep özellikleri gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Hizmet Veren ve Hizmet Veren’in seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Atık Üreticisi'nin Talebi bir Hizmet Veren tarafından seçilmeden önce bu bilgilerin bir kısmı ya da tamamı Talep kabul eden Hizmet Verenler ve bu Hizmet Verenlerin belirlediği kişiler ile paylaşılacaktır. Çevresel Bilişim'in Atık Üreticisi'nin bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple Çevresel Bilişim’in gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

Hizmet Talebi

Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Talep sunabilir. Atık Üreticisi, geçerli bir Talep sunmak için gerekli bilgileri (Atık kodu, atık miktarı, lokasyonları, termin süreleri gibi) eksiksiz ve açık olarak vermelidir.

Çevresel Bilişim, Atık Üreticisi’nin Talebi’ni direkt olarak yayınlamalarını sağlar. Talebin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Talebi yanıltıcı olmayacak;  herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek;  hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek;  onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve  virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Atık Üreticisinin üyeliği sonlandırılır ve web sitesine erişimi engellenir.

Çevresel Bilişim, Atık Üreticisi ve Hizmet Veren arasındaki köprüyü oluşturmaya çalışan bir yapıdır ve Web Sitesinin veri bankası kullanıcı ve üyelerin kendilerinin oluşturduğu/güncellediği ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Web Sitelerinden alınan bilgilere dayanmaktadır. Bu nedenle bu bilgilerin gerçekliği ve doğruluğu tamamen verilerden sorumlu olan Atık Üreticileri ve Hizmet Veren’ lerin sorumluluğundadır. Bu konudaki hata, eksiklik, gerçek dışı veriler vb. durumlar sonucu oluşabilecek hiçbir maddi ve manevi zarardan Çevresel Bilişim sorumlu tutulamaz.

Atık Üreticisi, belirtilen Talep için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Bir Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiğinde, Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Atık Üreticisi, yaptığı Talep üzerine bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder. Bu noktadan sonrası Atık Üreticisi ile Hizmet Veren arasında yapılacak ikili görüşmeler sonucunda kararlaştırılır. Web Sitesi üzerinden herhangi ödeme ya da alışveriş yapılamaz.

Atık Kodunun Belirlenmesi

Atık Üreticisi tarafından talep edilmesi durumunda Web Sitesi aracılığıyla Çevresel Bilişim uzmanlarınca ya da sistemin veri tabanında aratmak kaydıyla, atık üreticisi tarafından verilen bilgi, tanım ve özellikler doğrultusunda, atık üreticisinin atığının kodu tahmin edilmeye çalışılır. Veritabanı kullanılarak ya da Web Sitesi uzmanlarınca belirlenen kod, tamamen verilen bilgiler ışığında yapılan bir tahmin olduğundan ve laboratuar analizi ve analitik testlere dayanılarak yapılmadığından dolayı, kesinlik arz etmez ve yanlış kod belirlenmesi durumunda Çevresel Bilişim, bu hatadan kaynaklanan ve atık üreticisinin karşılaşabileceği zararlar ya da cezalardan maddi ya da manevi olarak sorumlu tutulamaz. Atık Kodu belirlenmesi için talepte bulunan ya da veri tabanından arama yapmak suretiyle atık kodunu tespit eden Kullanıcı ve Üyeler bunu kabul etmeyi taahhüt etmiş sayılır.

Hizmet Veren ile İlişki

Web Sitesi sadece Hizmet Veren ve Atık Üreticisi’ni bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur.

Çevresel Bilişim ile Hizmet Veren arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik vb. ilişkisi bulunmamaktadır.

Taahhüt Verilmemesi

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) Çevresel Bilişim Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

(b) Web Sitesi ve içeriği, “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu sürece” koşulları çerçevesinde verilmektedir. Çevresel Bilişim, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Telif Hakkı Politikası

Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Çevresel Bilişim, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Çevresel Bilişim’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Çevresel Bilişim’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Çevresel Bilişim’e aittir. Çevresel Bilişim, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçeriğe Güvenme

Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik’ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. Çevresel Bilişim (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesi Çevresel Bilişim kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Çevresel Bilişim, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Çevresel Bilişim, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Web Sitesi’nde Değişiklikler

Çevresel Bilişim, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi

Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Çevresel Bilişim dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

MADDE 5 – MALİ HÜKÜMLER:

Çevresel Bilişim Hizmet ve Ürünlerinin Fiyatları

Atık Üreticileri, Web Sitesi üzerinde, Reklam Sözleşmesi kapsamında, ücreti karşılığında reklam verebilir, Reklam şartları, Reklam Sözleşmesi ile belirlenir.

Kullanıcının başka kullanıcılar ya da işletmeler hakkında hakaret ve ahlak ve etiğe aykırı söylem ve davranışlarda bulunması sonucu Çevresel Bilişim, ilgili kullanıcıyı sistemden geçici ya da kalıcı olarak men etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda üyenin ödemiş olduğu reklam ücreti iadesi yapılmaz.

Uzmanlarca atık kodu belirleme servisi ücretli bir servistir.Hizmetten yararlanmak isteyenler, 99 TL (KDV Dahil) Kod Belirleme Ücreti’ni ilgili hesaba yatırmaları durumunda 2 gün içerisinde ilgili atık ile ilgili tavsiye niteliğindeki atık kodu firmaya kayıtlı e-postası aracılığı ile gönderilir. Atık kodunun belirlenememesi durumunda 7 gün içerisinde ücret Atık Üreticisinin hesabına iade edilir.

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Bakırköy Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Çevresel Bilişim’in ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

SÖZLEŞMENİN FESHİ:

Bu Sözleşme, Çevresel Bilişim tarafından herhangi zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Üyeliğini iptal etmek için, Atık Üreticisi tarafından Çevresel Bilişim’e yazılı bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Atık Üreticisi’nin hesabı 3 gün içinde kapatılacaktır.

Çevresel Bilişim, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve/veya bu Sözleşme’yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

Bu halde Hizmet Veren herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

MADDE 8 – TEBLİGAT ADRESİ:

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Çevresel Bilişim tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve Çevresel Bilişim tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:

Taraflardan her biri, toplam 10  (on) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

Son güncelleme tarihi: 10.05.2014