Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler

  • Paylaş :

Kanunlar

2872 Sayılı Çevre Kanunu

Yönetmelikler 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik  

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

Atık Pil va Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Genelgeler (Lütfen güncelliğini kontrol ediniz.)

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri

Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Çalışmaları

Genelge ve Talimatlara İlişkin Usul ve Esaslar

Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

İzleme ve Kontrol Çalışmaları

Denetim ve İzleme-Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi (2011/13)

Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge (2011/12)

Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011-11)

Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisilerine Verilecek izinlere İlişkin Genelge (2011/10) 

Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge(2011/6)

Tıbbi Atıkların Bertarafına Dair Genelge (2010/17) (Ekler)

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2010/16)

İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge(2010/13)

Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/09)

Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinler (2010/2)

Mahalli İdareler Seçiminde Çevresel Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Genelge (2009-5)

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri (2008/6) 

Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10)

Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları Hakkında Genelge (2006-25)

Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge (2006/14)

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Hakkında Genelge (2006/7)

Tehlikeli Atık Taşıma Genelgesi (2005-11)

Katı Atık ve Atık Su Yönetimi Genelgesi (2004-12)

Katı Atık Genelgesi (2004-7)

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü (2004/5)

Katı Atık Genelgesi (2003-8)

Tebliğler (Lütfen güncelliğini kontrol ediniz.)

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği

Yeterlik Belgesi Tebliği

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) ve Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ(No:2012/2)

Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Tebliğ

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği(29/01/2009 tarih ve 27125 Sayılı)

Taslaklar (Lütfen güncelliğini kontrol ediniz.)

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Taslağı

Atık Taşıma Tebliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Tebliğ

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmelik Taslağı